Chúng tôi có các sản phẩm Normal Bag (đang được sản xuất tại nhà xưởng F1) và clean Bag (đang được sản xuất tại nhà xưởng F2), với các spec đa dạng như sau: