Chúng tôi đang sở hữu các thiết bị sau:

 

1. Máy kiểm tra tải trọng bao thành phẩm 2. Máy kiểm tra dây đai, vải, sợi 3. Máy cắt sợi kiểm tra DA 4. Máy kiểm tra UV 5. Máy cắt kiểm tra DA của vải

 

1. Máy kiểm tra tải trọng bao thành phẩm 2. Máy kiểm tra dây đai, vải, sợi

 

 

3. Máy cắt sợi kiểm tra DA

 

 

4. Máy kiểm tra UV 5. Máy cắt kiểm tra DA của vải