Bằng khen doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017-2018

Bằng khen doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2015-2016

Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2015 (Bộ lao động TB&XH)

Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2014 (Bộ lao động TB&XH)